Oferujemy Państwu kompleksowe przejęcie tematów związanych z administracją wynagrodzeniami oraz sprawami kadrowymi.

Naszych klientów przeprowadzimy przez wszystkie formalności i wymagania prawne związane z zatrudnieniem pracowników minimalizując ryzyko popełnienia błędów.


W zakresie administracji kadrowej oferujemy kompleksowe prowadzenie dokumentacji kadrowej, obejmującej:

 • prowadzenie teczek personalnych pracowników;
 • sporządzanie i ewidencja dokumentacji związanej z zawarciem stosunku pracy (umowy, aneksy) oraz umowy zlecenia i o dzieło;
 • sporządzanie dokumentacji dotyczącej rozwiązania umowy o pracę (wypowiedzenia, świadectwa pracy);
 • rejestracja pracowników i członków ich rodzin w ZUS, dokonywanie zmian w rejestracji ZUS;
 • rozliczanie pracowników z wykorzystanych dni urlopów wypoczynkowych oraz innych przerw w wykonywaniu pracy, w tym urlopów okolicznościowych, wychowawczych, zwolnień lekarskich   i innych;
 • Tworzenie harmonogramów czasu pracy oraz rozliczanie czasu pracy.
 • informowanie Klienta o konieczności przeprowadzenia i aktualizacji badań lekarskich oraz szkoleń z zakresu BHP i szkoleń przeciwpożarowych pracowników;
 • sporządzanie deklaracji i przesyłanie do PFRON;
 • asysta w trakcie inspekcji PIP w zakresie prawidłowości prowadzenia administracji kadrowej, dostarczanie odpowiednich danych i udzielanie wyjaśnień;
 • sporządzanie uzgodnionych w umowie raportów i zestawień kadrowych;
 • przechowywanie dokumentacji oraz danych kadrowych Klienta.
W zakresie administracji płacowej oferujemy kompleksową usługę naliczania wynagrodzeń, która zawiera:
 • naliczanie wynagrodzeń pracowników;
 • sporządzanie list płac oraz raportów płacowych;
 • przygotowywanie przelewów i przekazywanie wynagrodzeń pracowników na rachunki bankowe;
 • sporządzanie i przesyłanie do ZUS miesięcznych deklaracji rozliczeniowych;
 • sporządzanie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu
 • asysta i współpraca z Klientem przy inspekcjach i kontrolach z ZUS, Państwowej Inspekcji Pracy lub Urzędu Skarbowego;
 • przygotowywanie i przesyłanie do GUS sprawozdań statystycznych;
 • przechowywanie dokumentacji oraz danych płacowych Klienta.